Type 2 Diabetes, Pre Diabetes, And The Metabolic Syndrome